Who is who

Team

Ms Guzikowska
XXXXXXXXXXXXXXX
Mr Maier
XXXXXXXXXXXXXXX
Ms Stachowiak
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX