Who is who

Team

Herr Geysel
XXXXXXXXXXXXXXX
Herr Lehmann
XXXXXXXXXXXXXXX